เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร
(Technology )

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเอกสารในสำนักงาน ระบบเอกสารในสำนักงาน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดแฟ้ม การกำหนดดัชนีค้นหา การจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการประมวลผล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล (Filing) การจัดหมวดหมู่ การกำหนดระดับความปลอดภัยของเอกสาร การค้นหา การปรับปรุงแฟ้มเอกสาร การแปลงรูปเอกสารเป็นรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Acrobat หรือ โปรแกรมอื่นที่เหมาะสม

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน